Điều hòa Dưới 5.000.000

Điều hoà Samsung AS09RL

Điều hoà Samsung AS09RL

Giá: 4.150.000 VND

Điều hoà Funiki SH/SPH09E

Điều hoà Funiki SH/SPH09E

Giá: 4.800.000 VND

Điều hoà Funiki SPC09T

Điều hoà Funiki SPC09T

Giá: 4.300.000 VND

Điều hoà Funiki SBC09T

Điều hoà Funiki SBC09T

Giá: 4.300.000 VND

Điều hoà Funiki SC09T

Điều hoà Funiki SC09T

Giá: 4.000.000 VND

Điều hoà NAGAKAWA NS-C104

Điều hoà NAGAKAWA NS-C104

Giá: 4.250.000 VND

Điều hoà NAGAKAWA NS-C102

Điều hoà NAGAKAWA NS-C102

Giá: 4.150.000 VND

Điều hoà Midea MSJ-09CR

Điều hoà Midea MSJ-09CR

Giá: 4.500.000 VND

Đièu hoà Midea MSG-12CR

Đièu hoà Midea MSG-12CR

Giá: 4.900.000 VND

Điều hoà MIDEA MSG-09CR

Điều hoà MIDEA MSG-09CR

Giá: 3.950.000 VND

Điều hoà LG J-C09E

Điều hoà LG J-C09E

Giá: 4.650.000 VND

Điều hoà LG J-C09T

Điều hoà LG J-C09T

Giá: 4.650.000 VND

Điều hoà LG J-C09S

Điều hoà LG J-C09S

Giá: 4.650.000 VND